×

Torkret – beton natryskowy

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Jedną z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod naprawy skorodowanych konstrukcji żelbetowych jest wymiana niepełnowartościowej warstwy betonu w technologii torkretu. Trudne warunki atmosferyczne, agresywne środowisko, brak zabezpieczenia betonu,  a często również błędy w wykonawstwie żelbetu prowadzą do występowania postępujących ubytków w otulinach, zbrojeniu, jak również samym rdzeniu elementów konstrukcyjnych.

Stosowane do napraw konstrukcji żelbetowych w technologii torkretu materiały mają właściwości ochronne i charakteryzują się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję. Materiały te mogą być stosowane m.in. na podłoża betonowe, kamienne, murowe, stalowe i skalne. Sposób aplikacji materiału – natrysk pod dużym ciśnieniem  wpływa dodatkowo bardzo korzystnie na wykonywaną powłokę ochronną.

Firma Tergon stosuje dwie metody aplikacji betonu i zapraw naprawczych w technologii torkretu  – metodę suchą (torkret na sucho) oraz metodę mokrą (torkret na mokro). Podstawową różnicę pomiędzy powyższymi metodami stanowi sposób transportu mieszanki oraz punkt połączenia wody z pozostałymi składnikami.

W metodzie torkretu na mokro wszystkie składniki łączone są z wodą przed podaniem do urządzenia transportującego mieszankę. Gotowy materiał do natrysku może być dostarczony na budowę z węzła betoniarskiego lub przygotowany w mieszalniku na miejscu wykonania robót. Urządzenie zwane podajnikiem do betonu transportuje hydraulicznie gotową mieszankę rurociągiem do dyszy natryskowej podłączonej również do agregatu tłoczącego sprężone powietrze. Materiał pod wpływem sprężonego powietrza zostaje wyrzucony z dyszy na uprzednio przygotowane podłoże.  

Ze względu na dużą wydajność metodę mokrą wykorzystuje się do wykonywania znacznych ilości torkretu w krótkich okresach czasu. Metoda ta charakteryzuje się stałymi parametrami mieszanki, takimi jak proporcje wagowe, stosunek w/c, konsystencja.

Metoda torkretu na sucho polega na podaniu wymieszanych składników z wyłączeniem wody do dyszy natryskowej za pomocą urządzenia zwanego torkretnicą. Urządzenie to wykorzystuje sprężone powietrze do transportu suchej mieszanki elastycznymi wężami i dopiero w dyszy natryskowej następuje jej połączenie z wodą. Stosunek w/c jest regulowany przez operatora układającego gotową mieszankę i obsługującego dyszę natryskową. W metodzie suchej stosunek w/c jest zwykle niższy niż w metodzie mokrej i stanowi ok. 0,30 – 0,50.

Sposób transportu mieszanki i małe gabaryty torkretnicy pozwalają na realizację prac w miejscach niedostępnych dla zwykle większych pomp stosowanych do metody mokrej oraz umożliwiają podawanie mieszanki na duże odległości. Metoda sucha charakteryzuje się lepszymi parametrami gotowego produktu, a przy zastosowaniu specjalistycznych zapraw do torkretowania pozwala uzyskać wysokie wskaźniki wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności, jak również znaczną odporność na korozję. Powyżej wymienione wysokie właściwości wykonywanych powłok metodą natrysku suchego mają szczególne znaczenie dla torkretów naprawczych.

Dobór metody torkretowania jest sprawą indywidualną każdej realizacji i decyzja o jej wyborze jest podejmowana wspólnie z Klientem na bazie naszego doświadczenia z uwzględnieniem specyfiki i przeznaczenia natryskiwanej powłoki, warunków w jakich ma być wykonywana praca oraz wymagań Inwestora i Projektanta.

Torkret znajduje zastosowanie przede wszystkim przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

  • W budownictwie przemysłowym i w energetyce.
  • W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki, jazy, kanały, a także w oczyszczalniach ścieków.
  • W budownictwie komunikacyjnym, przy naprawach obiektów mostowych, tuneli, ścian oporowych itp.
  • W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych.

Oprócz powyżej wymienionych zastosowań torkret sprawdza się również jako obudowa wykopów lub wzmocnienie skarp. Metoda betonu natryskowego pozwala również wykonywać powłoki ognioodporne, reprofilację powierzchni oraz nowe konstrukcje cienkościenne, takie jak przekrycia dachowe, kopuły, itp.

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne