×

Etapy realizace komplexního geotechnického projektu

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Budování tunelu v centru města obvykle přináší četné realizační obtíže. Mnohé z těchto obtíží souvisí se vybudováním všech základů nebo výstavbou podzemních staveb. Překážkou je často omezený přístup na staveniště nebo těsná blízkost sousedních historických budov. Tentokrát se na nás obrátil investor bytového domu pro více rodin kvůli přítomnosti neúnosného podloží v úrovni základů projektované budovy, která se nachází v centru města Kielce. Stísněná zástavba a okolní historické činžovní domy navíc vyžadovaly na stavbě komplexní aplikaci specializovaných geotechnických technologií.

Geologická analýza půdy

V centru města Kielce, na ulici Lecha Kaczyńskiego v sousedství historických činžovních domů, plánoval investor výstavbu vícepodlažního bytového domu. V minulosti terénem protékala řeka Silnica, následkem toho je přítomnost hustých nánosů a vysoké hladiny podzemní vody. Realizaci hlavní stavby musely předcházet specializované geotechnické práce, včetně přenosu zatížení z konstrukčních prvků budovy na nosnou zeminu nacházející se pod silnou vrstvou přípovrchové nenosné zeminy.

Výběr technologie

Investor se na nás obrátil, abychom provedli kompletní analýzu možných způsobů založení stavby a vybrali a navrhli optimální technologii. Analýza odhalila nenosné podloží od úrovně stávajícího terénu až do hloubky přibližně 8 m pod úrovní terénu. Pod nenosnou vrstvou zeminy se nacházel jemný písek s parametry umožňujícími založení stavby. Nakonec jsme investorovi navrhli zpevnění zeminy založením konstrukčních prvků stavby na výtlačných pilotech FDP.

Výtlačné piloty – výhody technologie

Metoda výtlačných pilot se obvykle používá pro projekty v oblastech, kde se vyskytují zeminy s malou nosností ve značné tloušťce vrstvy. Během vrtání se zemina zhutňuje výtlačným šnekem a procesem tlakového betonování pilot.  Použitá metoda výtlačného vrtání FDP (Full Displacement Piles – piloty s celkovým přemisťováním materiálu) umožňuje výrazné nebo totální snížení množství vytěženého materiálu, což je další důležitý prvek této technologie, který snižuje náklady na likvidaci odpadu. Ve srovnání s jinými technologiemi pilotáže je metoda výtlačného vrtání FDP mimořádně účinná, umožňuje použít méně betonu a urychluje práci.

Zabezpečení hlubokého výkopu

S ohledem k umístění sousedních budov na hranici navrhované stavby bylo nutné zajistit také hluboký výkop v jižní části pozemku. Proto byla navržena vodotěsná palisáda z 83 ks CFA (Continuous Flight Auger – kontinuální vrták se šnekem vynášejícím materiál) o průměru Ø 400 mm, o délce 7 a 9 m v závislosti na úrovni založení stávajících budov. Palisáda byla zakončena ocelovým uzávěrem, který byl v rozích dále vyztužen trubkovými vzpěrami.

Ochrana pomocí technologie berlínské zdi

Dalším problémem, který musela společnost Tergon vyřešit, byla těsná blízkost teletechnického kanálu vedoucího podél hranice pozemku na severní straně. S ohledem k umístění základů nově budovaného objektu v bezprostřední blízkosti kanálu, avšak na mnohem nižší úrovni než kanál, se ukázalo jako nezbytné provést hluboký výkop 3,3 m pod úrovní terénu. Jako řešení tohoto problému byla navržena technologie ochrany Berlínské zdi. Tato technologie spočívá v provedení hlubokého výkopu a ochraně koryta po dobu zemních a základových prací. Berlínské pažení je ideální pro dočasnou ochranu prací a má relativně nízké stavební náklady. 

Změny plánů v průběhu prací

Během prací prováděných ve vnitřním městě se často objevují neočekávané okolnosti, které vyžadují rychlou reakci a přizpůsobení dříve naplánovaných prací vzniklým překážkám nebo novým podmínkám. V průběhu realizace v Kielcích v ul. Lecha Kaczyńskiego nás oslovil majitel sousedního pozemku. Ukázalo se, že v ostré hranici -povinném odstupu realizované investice je plánována také výstavba objektu, jehož úroveň založení byla navržena pod základy objektu, jehož založení jsme realizovali. Díky efektivní spolupráci zhotovitele a obou investorů se podařilo vypracovat koncept změny založení části základů, které se nacházejí podél hranice pozemků.  Abychom umožnili realizaci sousedního projektu plánovaného do budoucna, navrhli jsme na hraně základů právě budovaného objektu průběžnou palisádu z 80 pilotů CFA ∅ 600. Účelem palisády je přenést zatížení od stavebních prvků do nosné vrstvy zeminy a také zajistit výkop při budoucí výstavbě.

Ohodnocení od našeho zákazníka

Díky širokému spektru služeb poskytovaných společností Tergon a individuálnímu přístupu k realizaci bylo možné tuto investici dokončit tak, abychom byli spokojeni. Vhodný výběr technologie, moderní přístrojová základna a kvalifikovaní pracovníci – to vše umožnilo optimální provedení prací jak z hlediska termínů, tak i vynaložených nákladů. – říká stavbyvedoucí Antoni Denkiewicz z firmy Opara Budownictwo.

Děkujeme za úspěšnou spolupráci!